Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Σχετικά μέ τήν ἀποκομιδή σκυβάλων

Πληροφορίες γιά την ἀποκομιδή σκυβάλων στή JAVA μπορεῖτε νά βρεῖτε σέ παρουσίαση τῶν προγραμματιστῶν τῆς SUN σέ μορφή pdf.


Δεῖτε τὀν ἀκόλουθο κώδικα καί ἐντοπίστε ἂν δημιουργοῦνται σκύβαλα τά ὁποία δέν μπορεῖ νά ἐντοπίσει ὁ ἀποκομιστής καί γιατί:

public class SimpleBoundedStack {  
 private static final int MAXLEN = 100;  
 private Object stack[] = new Object[MAXLEN];  
 private int top = -1;   

 public void push(Object p) { 
 stack [++top] = p;
 }   
 public Object pop() {   
 Object p = stack [top--];   
 return p;  
 
}

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

UML

Χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν UML μπορεῖτε νά βρεῖτε στήν ἱστοσελίδα τοῦ OMG.

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2009

Μέθοδος Newton-Raphson

Μιά καλή ἀνασκόπηση τῆς μεθόδου Νιούτον-Ράφσον ὑπάρχει στόν ἱστοχῶρο τῆς Βόλφραμ ὃπως καί στήν Βικιπαίδεια.

Γιά τήν κίνηση Μπράουν (Brownian Motion) δεῖτε ἐπίσης την Βικιπέδια.

Χρήσιμες Βιβλιοθῆκες

Οἱ βιβλιοθῆκες JAVA πού παρουσιάστηκαν στό μάθημα τῆς 10 ης Φεβρουαρίου εἷναι διαθέσιμες στό Διαδίκτυο ἀπό τήν ἱστοσελίδες τοῦ βιβλίου τῶν Sedgewick καί Wayne.

Μελετήστε τόν κώδικα τῆς Turtle.java καί παρατηρήστε ὃτι ο κώδικας διαχειρίζεται οὐσιαστικά τήν κίνηση τῆς νοητῆς χελώνας, ἐνῶ γιά τίς ἀπεικονίσεις ἐπαναχρησιμοποιεῖ τίς δυνατότητες τῆς StdDraw. Παρατηρῆστε ἀκόμα ὃτι ἡ "κατάσταση" τῆς κίνησης τῆς χελώνας κωδικοποιεῖται πολύ ἁπλά μέσα στά ἀντικείμενα Turtle (x, y, angle). 

Κατεβάστε τόν κώδικα τῆς Picture καί εἰσάγετέ τον στό περιβάλλον σας τοῦ Eclipse. Χρησιμοποιεῖστε τήν javadoc γιά να δημιουργήσετε τά σχετικά ἐγχειρίδια. Χρησιμοποιεῖστε τίς δυνατότητες τῆς Picture γιά νά ἐπεξεργαστεῖτε εἰκόνες.

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Ἐνδιάμεση Ἐξέταση

Ἡ ἐνδιάμεση ἐξέταση τοῦ μαθήματος θά γίνει τήν Τρίτη 3 Μαρτίου 2009, μεταξύ 10:25-11:55, στήν αἲθουσα ΧΩΔ 103.